11.02.2013
Na dan 31.01.2013. godine javni dug Republike Srbije iznosio je 1.958,1 mlrd dinara (17,55 mlrd evra), dok je na kraju decembra 2012. godine iznosio 2.009,5 mlrd dinara odnosno 17,67 mlrd evra. Tokom januara, Republika Srbija se dodatno zadužila kroz hartije od vrednosti denominovane u dinarima u iznosu od 25,6 mlrd kao i hartije denominovane u evrima u iznosu od 11,3 mlrd dinara. Najznačajnije stavke u servisiranju javnog duga Republike Srbije tokom januara meseca predstavljaju otplate glavnice i kamate na domaće dugoročne hartije od vrednosti u iznosu od 38,4 mlrd dinara, kao i obaveze po osnovu otplate glavnice i kamate na domaće kratkoročne državne hartije od vrednosti u iznosu od 10,4 mlrd dinara. Na kraju januara 2012. godine učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 59,9%. Kretanje javnog duga Republike Srbije u periodu od decembra 2011. godine do januara 2013. godine, predstavljeno je u tabeli.