početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Informator o radu
Informator o radu omogućava bliže upoznavanje sa radom, nadležnošću, i organizacionom strukturom Uprave za javni dug.
 
Informator je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja ('Službeni glasnik RS',br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ('Službeni glasnik RS', br.68/2010) od 14.09.2010. godine, koje je stupilo na snagu 29.09.2010.godine.
 
 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>