početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Stara devizna štednja


OBAVEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/2016, 113/2017 i 52/2019) ,obaveštavamo štediše kojima je priznato pravo da je dana 31. avgusta 2020. godine, izvršena isplata druge rate obveznica serije SDS2 2020, a sredstva po osnovu iste su uplaćena na namenske račune hartija od vrednosti, otvorene u bankama u skladu sa dostavljenim instrukcijama od strane vlasnika obveznica.

Za štediše koji nisu otvorili neophodne račune u banci, obveznice su registrovane na njihovom privremenom računu u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, a sredstva po osnovu prve i  druge rate će se isplatiti po prijemu instrukcija tj. broja otvorenog namenskog računa.

Obaveštavamo štediše da po prvanosnažnsti rešenja treba da otvore namenske račune u banci (vlasnički i novčani) i obavesti banku da istovremeno izvrši prenos nedospelih obveznica sa privremenog računa na vlasnički račun.

Datumi dospeća amortizacionih obveznica: 

1) amortizacione obveznice serije SDS3 2021, sa datumom dospeća 28. februar 2021. godine

2) amortizacione obveznice serije SDS4 2021, sa datumom dospeća 31. avgust 2021. godine

3) amortizacione obveznice serije SDS5 2022, sa datumom dospeća 28. februar 2022. godine

4) amortizacione obveznice serije SDS6 2022, sa datumom dospeća 31. avgust 2022. godine

5) amortizacione obveznice serije SDS7 2023, sa datumom dospeća 28. februar 2023. godine

6) amortizacione obveznice serije SDS8 2023, sa datumom dospeća 31. avgust 2023. godine

Dospele serije se isplaćuju u novcu, nakon pribavljanja namenskih računa.

Sva dodatna pitanja i informacije možete poslati putem maila na adresu obveznicesds@javnidug.gov.rsObaveštavamo Štediše da zbog restriktivnih mera i novih procedura prelaska granice nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, klauzulu pravnosnažnosti na doneto Rešenje o utvrđivanju prava po osnovu neisplaćene devizne štednje građana mogu obezbediti putem pošte.

Potrebno je poslati zahtev putem maila na adresu obveznicesds@javnidug.gov.rs ili pozvati na poznate telefone Uprave za javni dug, i dostaviti broj Rešenja i tačnu adresu za prijem pošte, kako bi dostavili overeni duplikat Rešenja o utvrđivanju prava po osnovu neisplaćene devizne štednje građana sa klauzulom pravnosnažnosti.

Preporuka je da nakon uručenja pravnosnažnog Rešenja, a kada se stvore uslovi za to, štediše mogu u  najbližoj banci u Republici Srbiji da otvore neophodne račune i iste dostave putem pošte, maila ili faksa.

Isplata po dospeloj prvoj seriji će se vršiti po otvaranju računa u najkraćem mogućem roku i pre isteka roka od 60 dana kako je to propisano.


Povodom novonastale situacije uvođenja vanrednog stanja na celokupnoj teritoriji Republike Srbije zbog korona virusa, obaveštavamo Vas zbog vaše bezbednosti pre svega, nije potrebno da dolazite u Upravu za javni dug povodom stavljanja klauzule pravnosnažnosti na Rešenja. 

Štedišama kojima je uručeno Rešenje o utvrđivanju prava po osnovu neisplaćene devizne štednje građana do dana emisije obveznice, 26.02.2020. godine, iste su upisane na račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, bez obzira da li imaju overu pravnosnažnosti ili ne.

Štediše koji nisu do sada otvorili račune, molimo za strpljenje i da se, tek nakon ukidanja vanrednog stanja, jave Upravi za javni dug kako bi mogli da nastave sa regularnim ostvarivanjem svojih prava u pogledu stare devizne štednje. Isplata po dospeloj seriji će se vršiti po otvaranju računa u najkraćem mogućem roku i pre isteka roka od 60 dana kako je to propisano.

Druga rata amortizacionih obveznica dospeva za naplatu, i biće isplaćena kako je i Zakonom predviđeno, 31.08.2020. godine.


OBAVEŠTENЈE

Dana  26.02.2020. godine Republika Srbija je u procesu izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić, emitovala državne obveznice kojima su regulisane obaveze Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, a u skladu sa Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/2016, 113/2017 i 52/2019).
 
Ukupan  utvrđen iznos za isplatu na dan 26.02.2020. godine iznosi EUR 87.123.900,80  koji će biti isplaćen u osam jednakih polugodišnjih rata, počev od 28.02.2020. godine, kada dospeva prva rata zaključno sa 31.08.2023. godine (osma rata):

1) amortizacione obveznice serije SDS1 2020, sa datumom dospeća 28. februar 2020. godine
2) amortizacione obveznice serije SDS2 2020, sa datumom dospeća 31. avgust 2020. godine
3) amortizacione obveznice serije SDS3 2021, sa datumom dospeća 28. februar 2021. godine
4) amortizacione obveznice serije SDS4 2021, sa datumom dospeća 31. avgust 2021. godine
5) amortizacione obveznice serije SDS5 2022, sa datumom dospeća 28. februar 2022. godine
6) amortizacione obveznice serije SDS6 2022, sa datumom dospeća 31. avgust 2022. godine
7) amortizacione obveznice serije SDS7 2023, sa datumom dospeća 28. februar 2023. godine
8) amortizacione obveznice serije SDS8 2023, sa datumom dospeća 31. avgust 2023. godine


Štedišama kojima je uručeno Rešenje o utvrđenoj prijavi potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, dana 26.02.2020. godine upisane su obveznice na vlasnički račun hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (štediše koje su dostavile račune do 25.02.2020. godine), po navedenim serijama.

Dana 28.02.2020. godine isplaćuje se prva rata registrovana na seriji SDS1 2020 a sredstva će biti uplaćena na otvorene namenske račune u bankama. 

Štedišama koje nisu otvorili neophodne račune, obveznice su registrovane na privremenom računu. Nakon overe pravnosnažnosti Rešenja potrebno je otvoriti vlasničke račune  i obavestiti banku da istovremeno izvrši prenos nedospelih obveznica sa privremenog računa na vlasniči račun.

Informacije o broju dodeljenih obveznica kao i načinu obračuna obveznica možete dobiti od Uprave za javni dug ili preuzeti sa sledećeg linka:


Nakon isplate prve serije obveznica SDS1 2020, preostale serije obveznica od SDS2 2020 do SDS8 2023 će biti listirane na Beogradskoj berzi.

Poštovani,

Donošenjem Rešenja o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje, koje Vam ovom prilikom dostavljamo, ostvarujete pravo na isplatu devizne štednje.

U cilju izmirenja obaveza Republike Srbije po ovom Rešenju, odnosno izdavanju obveznica i isplate prve rate u zakonom predivđenom roku, potrebno je da nakon isteka roka od 30 dana od dana prijema ovog rešenja (kada će rešenje postati pravnosnažno), dođete u Upravu za javni dug, Beograd, Pop Lukina 7-9, sa Vašim primerkom Rešenja o utvrdjivanju prava na isplatu devizne štednje i Potvrdom o prijemu štedne knjižice.

U Upravi za javni dug će na Vaš primerak Rešenja biti stavljena klauzula pravnosnažnosti i istovremeno će Vam biti poništen original štedne knjižice.

Sa pravosnažnim rešenjem, poništenom štednom knjižicom, kao i drugim ličnim ispravama koje je neopdho da imate sa vama, (lična karta, pasoš), bićete upućeni da otvorite sledeće račune u poslovnoj banci u Republici Srbiji:

- Namenski devizni račun u evrima za trgovanje hartijama od vrednosti, a za potrebe isplate obveznica koje će dospevati u ratama počev od 28.02.2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine,

- vlasnički račun hartija od vrednosti na koji će se evidentirati i upisati obveznice kao što je navedeno u Rešenju.

Molimo Vas da po isteku navedenog roka, što pre posetite Upravu za javni dug, otvorite navedene račune u Republici Srbiji i podatke o istim dostavite Upravi, a za potrebe isplate prve rate s obzirom da je prva rata isplate obveznica Republike Srbije predviđena za 28.02.2020. godine i kako bi Uprava za javni dug mogla u rokovima dospeća da na Vaše račune prenese sredstva u visini dospele rate. 

Ukoliko u nevednom roku niste u mogućnosti da otvorite račune, prva rata dospelih obveznica biće vam naknadno isplaćena, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja o otvorenim računima u banci.

U slučaju da ove poslove ne možete obaviti lično dolaskom u Beograd, možete ovlastiti drugo lice, koje mora doneti overeno punomoćje sa Vaše strane za sve navedene aktivnosti, kao i za otvaranje pomenutih računa u banci. Napominjemo da je za otvaranje računa u banci potrebno poneti važeća lična dokumenta vlasnika i ovlašćenih lica. Primere ovlašćenja možete naći na sajtu Uprave u sekciji stara devizna štednja http://ujd.gov.rs/default.asp?P=213&MenuItem=8.

Za sve neophodne informacije,  možete nas kontaktirati na brojeve telefona +381 11 2927 653, +381 11 2927 654, +381 11 2927 655 , +381 11 2927 656, +381 11 2927 657, +381 11 2927 658    ili putem maila obveznicesds@javnidug.gov.rs.

*Ovo obaveštenje se daje u informativne svrhe radi efikasnijeg ostvarivanja prava na isplatu devizne štednje i ne utiče na pravo koje je navedeno u Uputstvu o pravnom sredstvu.


  Uprava za javni dug 


OBAVEŠTENJE

Vlada Srbije je na sednici održanoj 29. avgusta 2019. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana, čiji tekst možete preuzeti ovde.

Skupština Republike Srbije usvojila je 22. jula 2019. godine Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 52/19 od 22. jula 2019. godine). Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde.

Ovim Zakonom, vrše se izmene i dopune važećeg Zakona, koji je donet u izvršavanju obaveza Republike Srbije u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije.

Najvažnije izmene u Zakonu su:

-Produžava se propisan rok za odlučivanje Uprave za javni dug po podnetim prijavama potraživanja sa 23. juna 2019. godine na 23. decembar 2019. godine.

-Smanjuje se broj polugodišnjih rata sa deset na osam i pomera početak isplate prve rate za šest meseci, odnosno sa 31. avgusta 2019. godine na 28. februar 2020. godine.

-Imajući u vidu predlog za produženje roka za  odlučivanje po podnetim prijavama potraživanja  menjaju se rokovi za naplatu obveznica i to tako što se odlaže početak roka isplate obveznica koje dospevaju, počev od 28. februara 2020. godine i zaključno sa 31. avgustom 2023. godine, tako da će štediše u kraćem roku ostvariti svoje pravo.

Pomeranje rokova je posledica nemogućnost da štediše pribave neophodnu dokumentaciju od nadležnih institucija u bivšim republikama do 23. juna 2019. godine i steknu pravo na isplatu stare devizne štednje. Na većinu pristiglih prijava, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu dokumentacije koja neblagovremeno stiže i skraćuje rok u kome je potrebno utvrditi pravo na isplatu devizne štednje i utvrditi stanje duga po štediši.

INFORMACIJE O ZAКONU:

U vezi sa primenom Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16, 113/17 i 52/19), ukazujemo da se ovim zakonom obezbeđuje pravni osnov za isplatu stare devizne štednje položene kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Pomenuti Zakon možete preuzeti ovde. Poziv se odnosi na:

1) državljane bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u svim srpskim bankama, bez obzira na mesto u kom se filijala nalazila;

2) srpske državljane, koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju u filijalama srpskih banaka koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.

Donetim podzakonskim aktom, Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana („Službeni glasnik RSˮ, br, 8/17, 9/18 i 61/19) bliže se uređuje postupak za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana. Pomenutu Uredbu možete preuzeti ovde.

Obrasce koji su propisani Uredbom i koji čine njen sastavni deo, možete preuzeti ovde: Obrazac 1Obrazac 2Obrazac 3. Obrazac 1 popunjava štediša.

U skladu sa Zakonom i Uredbom sve informacije o načinu prijavljivanja potraživanja, dokumentaciji koju je bilo potrebno dostaviti uz prijavu potraživanja, definisana je javnim pozivom. Pomenuti javni poziv možete preuzeti ovde.

U skladu sa članom 10. Zakona, Uprava je objavila oglas 23. februara 2017. godine, u svim bivšim republikama SFRJ, od kog dana je tekao rok od dve godine za prijavu potraživanja, odnosno rok je istekao 23. februara 2019. godine.

Poziv za prijavljivanje potraživanja objavljen je dana 23.02.2017. godine u sledećim medijima  na teritoriji Republike Srbije i na teritorijama bivših republika SFRJ:

u Republici Srbiji - u dnevnom listu «Politika»;

u Republici Srpskoj - u dnevnom listu «Glas Srpske»;

u Republici Crnoj Gori - u dnevnom listu «Dan»;

u Republici Makedoniji - u dnevnom listu «Dnevnik»;

u Republici Sloveniji - u dnevnom listu «Finance»;

u Republici Hrvatskoj- u dnevnom listu «Jutarnji list»;

u Federaciji Bosna i Hercegovina- u dnevnom listu «Avaz».

S obzirom da je rok za prijavu potraživanja istekao 23. februara 2019. godine, mole se sve devizne štediše, koje su u roku izvršili prijavu potraživanja, da u daljem postupku prikupljanja nedostajuće dokumentacije, da li samostalno, u skladu sa Zakonom i Uredbom gde je propisana potrebna dokumentacija, ili na poziv Uprave da dostave nedostajuću dokumentaciju, dokumentaciju koju prikupe prvenstveno dostave preporučenom pošiljkom sa pozivom na svoj broj predmeta, sa naznakom dopuna dokumentacije po osnovu devizne štednje, na adresu Uprave za javni dug, Pop Lukina br. 7-9, poštanski pregradak 570, 11000 Beograd 6.

Takođe, kako je Uprava morala da se preseli sa lokacije u Sremskoj 3-5, na lokaciju u Pop Lukinu 7-9, ulaz 2, mole se štediše da se za sve informacije i eventualne dolaske po pitanju dostave dokumentacije prvo obrate na nove telefone 381 11 2927 653 ili 381 11 2927 654, kao i putem elektronske pošte preko e-mail adresestaradevizna@komisijasds.gov.rs.

NADLEŽNI ORGANI/FINANSIJSKE INSTITUCIJE BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ZA IZDAVANJE POTVRDA DEVIZNIM ŠTEDIŠAMA

Uprava za javni dug je do decembra 2018. godine obaveštena iz bivših republika SFRJ da su nadležni organi, odnosno finansijske institucije bivših republika SFRJ za izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ, sledeće:

Republika Crna Gora – ,,Crnogorska komercijalna banka՚՚ a.d. Podgorica;

Republika Makedonija – ,,Centralni depozitar hartija od vrednosti՚՚ a.d. Skoplje;

Republika Slovenija – Ministarstvo finansija Republike Slovenije;

Republika Hrvatska - ,,Zagrebačka banka՚՚ d.d. Zagreb, Trg bana Jelačića 10, ,,Privredna banka Zagreb՚՚ d.d. Zagreb, Radnička cesta 10 i ,,Hrvatska gospodarska banka՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, odnosno, Stečajna masa iza ,,Hrvatske gospodarske banke՚՚ d.d., u stečaju, Zagreb, Tina Uljevića 13.

Informaciju o nadležnim finansijskim institucijama u Republici Hrvatskoj možete preuzeti ovde.

 

 
 
Ukidanje pečata
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>